23.07.2014

Raport bieżący nr 71 / 2014

Połączenie Emitenta z innym podmiotem

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2014 z dnia 27 marca 2014 informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 16 lipca 2014 r. _dzień połączenia_, połączenia Emitenta ze spółką zależną Zespół Przychodni Formica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwzględnieniem art. 515 oraz art. 516 §6 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej.

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu _54-144_, ul. Pilczycka 144-148, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222636, NIP: 8942814132, REGON: 933040945, o kapitale zakładowym 48 078 096,00 zł. EMC Instytut Medyczny S.A. to spółka publiczna w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2013 r. poz. 1382_.

EMC Instytut Medyczny S.A. jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W skład Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny S.A. wchodzi obecnie 10 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. Główną działalność medyczną Emitenta stanowi: szpitalne lecznictwo specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Zespół Przychodni Formica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _51-200_, ul. Królewska 30, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128191, NIP: 8951727450, REGON: 932222615, o kapitale zakładowym 127.000,00 zł. Zespół Przychodni Formica Sp. z o.o. jest własnością w 100% Emitenta _spółka przejmująca_.

Zespół Przychodni Formica Sp. z o.o. stanowią trzy przychodnie ambulatoryjne oferujące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych i stomatologii.