teleporady

24.07.2013

Raport bieżący nr 71 / 2013

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z §38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka informowała o otrzymaniu wniosku Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na godzinę 15:00 na dzień 20 sierpnia 2013 r., raportem bieżącym nr 69/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.

Zarząd przyjął wniosek i potwierdza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMC Instytut Medyczny SA odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2013 r. o godzinie 15.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Pilczyckiej 144-148.W załączeniu do raportu: ogłoszenie wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał.
zwolanie-NWZ_2013-08-20.pdf
projekty-uchwal-NWZ_2013-08-20.pdf

" "