16.06.2011

Raport bieżący nr 71 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 16 czerwca 2011 r. zawartego przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna _kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą_ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.

O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011, Emitent informował w raportach bieżących nr 17/2011 z 25.01.2011 r., 23/2011 z 01.02.2011 r., 26/2011 z 04.02.2011 r., 34/2011 z 03.03.2011 r., 40/2011 z 14.03.2011 r., 59/2011 z 05.04.2011 r., 63/2011 z 06.05.2011 r. oraz 66/2011 z 23.05.2011

W wyniku zawarcia ww. aneksu uległo zmianie łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec należącej do Emitenta spółki zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które wynosi obecnie 14 751 239,16 zł _zwiększenie o 1 408,42 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.