23.07.2014

Raport bieżący nr 70 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 22 lipca 2014 r. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionej umowie są udzielane przez Szpital Św. Anny w Piasecznie prowadzony przez EMC Piaseczno sp. z o.o. - spółkę zależną od Emitenta.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług w roku bieżącym _2014_, Emitent informował w raportach bieżących nr 26/2014 z 13.02.2014, 33/2014 z 21.02.2014 oraz 65/2014 z 09.07.2014.

W wyniku podpisania wyżej wymienionego aneksu wartość największej umowy nie uległa zmianie.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 22 935 077,50 zł _wzrost o 190 855,40 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.