22.01.2013

Raport bieżący nr 7 / 2013

Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o zawarciu w dniu 22 stycznia 2013 r. aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie _Bank_.

Emitent informował o wcześniejszych umowach kredytowych z Bankiem w raportach bieżących nr 38/2006 z 16.10.2006 r., 62/2009 z 30.07.2009 r., 16/2011 z 25.01.2011 r. oraz 6/2012 z 24.01.2012 r.

Umowa dotyczyła udzielenia przez Bank kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Na podstawie ww. aneksu zmianie uległ termin spłaty kredytu, który został wydłużony o rok, tj. do dnia 23.01.2014 r.

Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umów wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.