23.07.2012

Raport bieżący nr 69 / 2012

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 23 lipca 2012 r. podpisanej przez spółkę zależną EMC Piaseczno sp. z o.o. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_ w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez NZOZ Szpital Św. Anny w Piasecznie, prowadzony przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. – EMC Piaseczno sp. z o.o. w Piasecznie.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2012 Emitent informował w raportach bieżących nr 4/2012 z 20-01-012 r.; 22/2012 z 09-02-2012 r.; 32/2012 z 07-03-2012 r.; 51/2012 z 31.05.2012 r. oraz 60/2012 z 12.06.2012 r.

W wyniku zawarcia ww. umowy zmianie uległa wartość łącznego maksymalnego zobowiązania Oddziału z tytułu świadczeń udzielanych przez NZOZ Szpital Św. Anny w Piasecznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku i wynosi obecnie 24 116 056,40 zł _zwiększenie o 64 800,00 zł_

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.