17.07.2014

Raport bieżący nr 68 / 2014

Kandydat do Zarządu EMC Instytut Medyczny SA

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1382 ze zm._, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż Pani Agnieszka Szpara jest kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki.

Emitent uznał powyższą informację za spełniającą przesłanki informacji poufnej określone w art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 211, poz.1384 ze zm._.

Opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacji oraz pełnionych funkcji Pani Agnieszki Szpary znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

CV__Agnieszka-Szpara.pdf