teleporady

Raport bieżący nr 67 / 2013

Informacja o umowach znaczących zawartych przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu 2 lipca 2013 r. od spółki zależnej "Zdrowie" w Kwidzynie, umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne i kosztochłonne_, ratownictwo medyczne, podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz świadczeń transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach są udzielane w szpitalu prowadzonym przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie.

O prowadzeniu szpitala w Kwidzynie przez EMC Instytut Medyczny SA, Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 53/2013 z dnia 31.05.2013 roku, kiedy to została zawarta umowa przedwstępna zbycia udziałów oraz użytkowania udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.

Wśród umów zawartych z Oddziałem Funduszu przez "Zdrowie" sp. z o.o., umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona jako 03/01/SZP/2013 nr 11/000840/SZP/11/13.

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku _Oddział Funduszu_.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku została określona w umowie na maksymalnie 21 926 320,16 złotych. Obecnie, po aneksowaniu wartość niniejszej umowy wynosi maksymalnie 21 970 674,16 zł _zwiększenie o 44 354,00 zł_.
Emitent zobowiązany jest, w okresie obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Wysokość zobowiązania określona w opisanej powyżej umowie dotyczy okresu od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej od Emitenta z tytułu świadczeń udzielanych przez NZOZ Zdrowie w Kwidzynie na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 27 892 264,82 zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"