teleporady

Raport bieżący nr 65 / 2013

Pośrednie zbycie i nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Niniejszym Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"EMC"_ informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Pani Matyldy Gerber, w oparciu o art. 69 w zw. z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie publicznej"_ iż w dniu 28 czerwca 2013 roku, Pani Matylda Gerber zbyła pośrednio - za pośrednictwem Netskill Management Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr _"Netskill"_ oraz MLV 43 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"MLV 43"_ – oraz nabyła pośrednio – za pośrednictwem MLV 43 - 1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_, tj. Pani Matylda Gerber przekroczyła pośrednio próg 20% akcji w kapitale zakładowym EMC oraz 25% ogólnej liczby głosów w EMC.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. zawiadomieniu, powyższe zbycie oraz przekroczenie nastąpiło w związku z zawarciem w dniu 27 czerwca 2013 r. przez Netskill jako sprzedającego oraz MLV 43 jako kupującego umowy sprzedaży akcji, na podstawie której Netskill sprzedał, a MLV 43 kupił 1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_. Własność akcji EMC została przeniesiona w dniu 28 czerwca 2013 roku w wyniku zapisu ww. akcji na rachunek prowadzony na rzecz MLV 43 przez dom maklerski.

Przed ww. zbyciem i nabyciem Pani Matylda Gerber posiadała pośrednio – za pośrednictwem MLV 43 oraz Netskill - 1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_.
Pani Matylda Gerber była stroną porozumienia w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, w skład którego wchodziły Pani Matylda Gerber oraz Pani Maria Gerber, posiadającego pośrednio – za pośrednictwem MLV 43 oraz Netskill - 1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. zawiadomieniu, obecnie Pani Matylda Gerber posiada pośrednio - za pośrednictwem MLV 43 - 1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych akcji na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_.
W związku z powyższym nabyciem, powyżej wskazane porozumienie w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, w skład którego wchodzą obecnie Pani Matylda Gerber oraz Pani Maria Gerber, posiada pośrednio – za pośrednictwem MLV 43 - 1.982.828 akcji EMC, stanowiących 23,81% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 2.685.123 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 27,32% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC _w tym 702.295 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 8,43% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.404.590 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 14,29% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC oraz 1.280.533 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 15,38% kapitału zakładowego EMC oraz dających prawo do 1.280.533 głosów na walnym zgromadzeniu EMC, co stanowi 13,03% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu EMC_.

Pani Matylda Gerber nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów EMC w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Poza MLV 43, żaden inny podmiot zależny od Pani Matyldy Gerber nie posiada bezpośrednio i pośrednio żadnych akcji EMC.

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Panią Matyldą Gerber do wykonywania praw głosu z akcji EMC.

"