teleporady

21.06.2012

Raport bieżący nr 65 / 2012

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 21 czerwca 2012 r. zawartych przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_
- aneksów do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.., oraz
- ugody do umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.

O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2012, Emitent informował w raportach bieżących nr 2/2012 z 20.01.2012 r., 10/2012 z 25.01.2012 r., 19/2012 z 02.02.2012 r., 30/2012 z 02.03.2012 r., 47/2012 z 02.05.2012 r., 50/2012 z 28.05.2012 r. oraz 53/2012 z 01.06.2012 r.
O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011, Emitent informował w raportach bieżących nr 17/2011 z 25.01.2011 r.; 23/2011 z 01.02.2011 r.; 26/2011 z 04.02.2011 r.; 34/2011 z 03.03.2011 r.; 40/2011 z 14.03.2011 r.; 59/2011 z 05.04.2011 r.; 63/2011 z 06.05.2011 r.; 66/2011 z 23.05.2011r ; 71/2011 z 16.06.2011 r.; 78/2011 z 05.07.2011 r., 82/2011 z 11.07.2011 r., 84/2011 z 15.07.2011 r., 92/2011 z 05.08.2011 r., 94/2011 z 05.08.2011 r.; 97/2011 z 13.09.2011 r.; 106/2011 z 02.11.2011 r.; 113/2011 z 25.11.2011 r.; 118/2011 z 09.12.2011 r. oraz 20/2012 z 08.02.2012 r.

W wyniku podpisania ww. aneksów zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec należącej do Emitenta spółki zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, które wynosi obecnie 16 729 758,54 zł _zmniejszenie o 10 757,96 zł_

W wyniku podpisania ww. ugody zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec należącej do Emitenta spółki zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które wynosi obecnie 15 847 356,85 zł _zwiększenie o 24 881,41 zł_

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "