teleporady

11.05.2011

Raport bieżący nr 64 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 11 maja 2011 r. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu _Oddział Funduszu_, dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2011 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011, Emitent informował w raportach bieżących nr 10/2011 z 18.01.2011 r., 14/2011 z 20.01.2011 r., 27/2011 z 08.02.2011 r., 38/2011 z 11.03.2011 r. oraz 38/2011K z 14.03.2011 r.

W wyniku podpisania ww. aneksu uległa zmianie wartość najwyższej umowy, która wynosi obecnie 5 281 442,20 _wzrost o 4 135,20 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wobec należącego do Emitenta Szpitala Św. Rocha w Ozimku wynosi obecnie 11 420 372,70 zł _zwiększenie o 4 135,20 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "