02.07.2014

Raport bieżący nr 63 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 01 lipca 2014 r. zawartych przez spółkę zależną "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie aneksów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku _Oddział Funduszu_ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie.

O umowach zawartych przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym _2014_, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2014 z 29.01.2014 r.

W wyniku podpisania ww. aneksów zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 22 153 040,34 zł _zwiększenie o 1 847 537,36 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 28 803 063,24 zł _zwiększenie o 1 847 537,36 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.