teleporady

05.05.2011

Raport bieżący nr 62 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 5 maja 2011 r. otrzymał aneks do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach są udzielane przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w roku 2011 Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2011 z 24.01.2011 r.

W wyniku podpisania ww. aneksu uległa zmianie wartość najwyższej umowy, która wynosi obecnie 11 808 207,00 _wzrost o 976,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wobec należącego do Emitenta Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. wynosi obecnie 12 187 152,80 zł _zwiększenie o 976,00 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "