03.06.2014

Raport bieżący nr 58 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 03 czerwca 2014 r. aneksów do umów zawartych przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach, udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.

O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym _2014_, Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2014 z 20.01.2014, 18/2014 z 29/01.2014 oraz 43/2014 z 21.03.2014.

W związku z wyżej wymienionymi aneksami, wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 9 265 767,00 zł _zwiększenie o 297 368,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 17 231 266,07 zł _zwiększenie o 297 368,00 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.