teleporady

Raport bieżący nr 58 / 2012

Zmiana umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" w Kowarach

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o zawarciu w dniu 5 czerwca 2012 roku aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu _Bank_ przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach _PCZ_.

O umowie zawartej przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Bankiem Zachodnim WBK SA, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2011 z 25 lutego 2011 r.

W związku z niższym zapotrzebowaniem na finansowanie zewnętrzne inwestycji zmianie uległa wysokość udzielonego przez Bank kredytu inwestycyjnego z 12.000.000,00 na 8.000.000,00 złotych, a okres spłaty uzależniony od aktualnej wyceny nieruchomości w granicach od 64 do 72 rat.

Pozostałe istotne warunki umowy podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.

"