teleporady

Raport bieżący nr 57 / 2013

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 18.06.2013 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU _"TFI PZU"_ z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, dotyczące zwiększenia zaangażowania i przekroczenia w górę o ponad 2% dotychczas ujawnionego udziału, tj. 15,53% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.

TFI PZU działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy;
2. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny;
3. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji;
4. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2,
_"Fundusze TFI PZU"_, w zawiadomieniu przekazanym stosownie do art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a i art. 87 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowało, że w wyniku rozliczenia w dniu 14 czerwca 2013 r. transakcji nabycia 237 953 akcji EMC Instytut Medyczny SA _"Spółka"_, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył o ponad 2% od dotychczas ujawnionego udziału, tj. 15,53%.

Liczba akcji i głosów posiadanych przez TFI PZU przed zmianą udziału wynosiła 1 526 570. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 18,33%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosił 15,53%.

Liczba akcji i głosów posiadanych przez TFI PZU po zmianie udziału wynosi 1 764 523. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 21,19%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 17,96%.

TFI PZU poinformował, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego Funduszy TFI PZU w Spółkę.

Ponadto TFI PZU poinformował, że jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

"