teleporady

01.04.2011

Raport bieżący nr 57 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 1 kwietnia 2011 r. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej umowach są udzielane przez Szpital Św. Anny w Piasecznie, który jak informował Emitent w raporcie bieżącym nr 20/2011 z 31.01.2011 r., został przez EMC Instytut Medyczny S.A. wniesiony aportem do nowoutworzonej spółki zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. Obecnie trwa proces rejestracji dokonanych zmian w NFZ.

O umowach z Oddziałem Funduszu Emitent informował w raportach bieżących nr 26/2010 z 09.03.2010 r., 27/2010 z 15.03.2010 r., 43/2010 z 27.05.2010 r., 65/2010 z 30.08.2010 r., 68/2010 z 06.09.2010 r., 69/2010 z 15.09.2010 r., 88/2010 z 31.12.2010 r., 2/2011 z 10.01.2011 r.; 44/2011 z 16.03.2011 r., które dotyczyły świadczenia usług w roku poprzednim _2010_ oraz 35/2011 z 04.03.2011 r., który dotyczył roku bieżącego _2011_.

W wyniku zawarcia wymienionej umowy uległo zmianie łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec Emitenta z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Anny w Piasecznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku i wynosi obecnie 20 615 354,90 zł _zwiększenie o 6 498,00 zł_

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "