teleporady

Raport bieżący nr 56 / 2013

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 14.06.2013 r. powziął informację przekazaną w dniu 13.06.2013 r. przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU _"TFI PZU"_ z siedzibą w Warszawie w postaci oficjalnego zawiadomienia, dotyczącego zwiększenia zaangażowania i przekroczenia w górę 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.

TFI PZU działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy;
2. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny;
3. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji;
4. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2,
_"Fundusze TFI PZU"_, w zawiadomieniu przekazanym stosownie do art. ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowało że w wyniku rozliczenia w dniu 11 czerwca 2013 r. transakcji nabycia 351 389 akcji EMC Instytut Medyczny SA _"Spółka"_, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył w górę 10%:

Liczba akcji i głosów posiadanych przez TFI PZU przed zmianą udziału wynosiła 961 796. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 11,55%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosił 9,79%.

Liczba akcji i głosów posiadanych przez TFI PZU po zmianie udziału wynosi 1 313 185. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 15,77%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 13,36%.

Ponadto TFI PZU działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1. pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowało że w wyniku rozliczenia w dniu 13 czerwca 2013 r. transakcji nabycia 77 951 akcji Spółki, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekracza w górę 15%:

Liczba akcji i głosów posiadanych przez TFI PZU przed zmianą udziału wynosiła 1 448 619. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 17,40%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosił 14,74%.

Liczba akcji i głosów posiadanych przez TFI PZU po zmianie udziału wynosi 1 526 570. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 18,33%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 15,53%.

TFI PZU poinformował, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego Funduszy TFI PZU w Spółkę.

Ponadto TFI PZU poinformował, że jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

"