teleporady

Raport bieżący nr 55 / 2013

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA EMC Instytut Medyczny S.A.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 07.06.2013 r. powziął informację przekazaną w dniu 06.06.2013 r. przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA _dalej Towarzystwo_ w postaci oficjalnego zawiadomienia, dotyczącego zmniejszenia zaangażowania poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 87 ust. 1. pkt 3 lit. b_. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowało że w wyniku transakcji z dnia 28 maja 2013 roku fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo zmniejszyły łączny udział poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA EMC Instytut Medyczny S.A.

Liczba akcji i głosów posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo przed zmianą udziału wynosiła 571 119. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 6,86%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosił 5,81%.

Liczba akcji i głosów posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo obecnie wynosi 413 174. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,96%%, udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 4,20%.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

"