15.05.2014

Raport bieżący nr 54 / 2014

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż w dniu 14 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 11/2014, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi dokonała wyboru, jako podmiotu uprawnionego do badania - spółki Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. _dalej E&Y_.

Wybór spółki E&Y rekomendowany był przez Zarząd EMC Instytut Medyczny SA.
Obecnie planowane jest zawarcie umowy na przegląd sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za pierwsze półrocze 2014 oraz na zbadanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za cały rok 2014.

Spółka Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 130.