29.03.2011

Raport bieżący nr 53 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29 marca 2011 r. zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.: ugody do umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.

O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu, Emitent informował w raportach bieżących _dotyczące udzielania świadczeń w roku 2010_ nr 99/2009 z 16.12.2009 r., 13/2010 z 05.02.2010 r., 48/2010 z 24.06.2010 r., 51/2010 z 22.07.2010 r., 55/2010 z 03.08.2010 r., 59/2010 z 11.08.2010 r., 72/2010 z 28.09.2010 r., 84/2010 z 14.12.2010 r., 6/2011 z 13.01.2011 r., 34/2011 z 03.03.2011 r., 40/2011 z 14.03.2011 r.; 49/2011 z 22.03.2011 r.; oraz _dotyczące udzielania świadczeń w roku 2011_ 17/2011 z 25.01.2011 r., 23/2011 z 01.02.2011 r., 26/2011 z 04.02.2011 r.; 34/2011 z 03.03.2011 r. i 40/2011 z 14.03.2011 r.

W wyniku zawarcia ww. ugody, uległo zmianie łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec spółki zależnej od Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, które wynosi obecnie 15 511 550,30 zł _zmniejszenie o 14 634,00 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.