31.05.2012

Raport bieżący nr 52 / 2012

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 31 maja 2012 r. zawartych przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz aneksu do umowy dotyczącej udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2012 roku

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach.

O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2012, Emitent informował w raportach bieżących nr 5/2012 z 20.01.2012 r., 16/2012 z 30.01.2012 r. i 24/2012 z 15.02.2012 r.

W wyniku podpisania wymienionych wyżej dokumentów zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 10 894 862,60 zł _zwiększenie o 101 767,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, uległo zmianie i wynosi obecnie 13 749 087,00 zł _zwiększenie o 673 447,00 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.