teleporady

31.05.2012

Raport bieżący nr 51 / 2012

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 31 maja 2012 r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez NZOZ Szpital Św. Anny w Piasecznie, prowadzony przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. – EMC Piaseczno sp. z o.o. w Piasecznie.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2012 Emitent informował w raportach bieżących nr 4/2012 z 20-01-012 r.; 22/2012 z 09-02-2012 r. oraz 32/2012 z 07-03-2012 r.

W wyniku zawarcia ww. aneksów zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 19 588 284,00 zł _zwiększenie o 540,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału z tytułu świadczeń udzielanych przez NZOZ Szpital Św. Anny w Piasecznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku uległo zmianie i wynosi obecnie 21 739 492,40 zł _zwiększenie o 101 555,80 zł_

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "