28.03.2011

Raport bieżący nr 51 / 2011

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż w dniu 28 marca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi dokonała wyboru, jako podmiotu uprawnionego do badania, spółki Ernst&Young Audit.

Spółka Ernst&Young Audit jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 130. Spółka posiada oddział we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 18/20.

Wybór spółki Ernst&Young Audit rekomendowany był przez Zarząd EMC Instytut Medyczny SA, jest także zgodny z uchwałą Komitetu Audytu. Przy wyborze biegłych Zarząd kierował się ceną oferty oraz przedłożonymi rekomendacjami i miejscem na liście rozpoznawalnych biegłych. Ponadto spółka Ernst&Young Audit posiada bardzo bogate doświadczenie w badaniu skonsolidowanych sprawozdań spółek giełdowych.

Emitent będzie zawierał ze spółką Ernst&Young Audit odrębne umowy na badanie lub przegląd za kolejne okresy. Obecnie planowane jest zawarcie umowy na badanie sprawozdania skonsolidowanego i jednostkowego za pierwsze półrocze 2011 oraz za cały rok 2011.