28.03.2011

Raport bieżący nr 50 / 2011

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego w wyniku aportu – spółka zależna Emitenta EMC Piaseczno sp. z o.o.

Zgodnie z Art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 10 marca 2011 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do KRS zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej – EMC Piaseczno sp. z o.o.

Kapitał zakładowy EMC Piaseczno sp. z o.o. podwyższony został z kwoty 300.000 zł do kwoty 6.301.000 zł i dzieli się na 6 301 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy. Kapitał zakładowy został podwyższony w drodze aportu wydzielonej części przedsiębiorstwa, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Św. Anny w Warszawie, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2011 w dniu 31 stycznia 2011 r.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje jedyny wspólnik – EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu.