22.03.2011

Raport bieżący nr 48 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 22 marca 2011 r. otrzymał ugodę do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczącą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej są udzielane przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl., Emitent informował w raportach bieżących _dotyczące roku 2010_ nr 11/2010 z 29.01.2010 r., 20/2010 z 17.02.2010 r., 53/2010 z 27.07.2010 r. oraz 75/2010 z 30.09.2010 r., 87/2010 z 20.12.2010 r., 33/2011 z 03.03.2011 r. i 41/2011 z 14.03.2011 r. oraz _dotyczący roku 2011_ 15/2011 z 24.01.2011 r.

W wyniku podpisania ww. ugody zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wobec należącego do Spółki Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. i wynosi obecnie 12 318 412,74 zł _zmniejszenie o 800,40 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.