22.03.2011

Raport bieżący nr 47 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 22 marca 2011 r. zawartej przez spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. ugody do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie.

O umowach zawartych przez Lubmed sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielenia świadczeń medycznych, Emitent informował w raportach bieżących nr: _dotyczące roku 2010_ 9/2010 z 29.01.2010 r., 15/2010 z 05.02.2010 r., 46/2010 z 08.06.2010 r., 47/2010 z 11.06.2010 r., 61/2010 z 24.08.2010 r., 70/2010 z 27.09.2010 r., 77/2010 z 13.10.2010 r.; 83/2010 z 26.11.2010 r.; 22/2011 z 01.02.2011 r.; 36/2011 z 11.03.2011 r. oraz _dotyczące roku 2011_ 22/2011 z 01.02.2011 r. i 42/2011 z 16.03.2011 r.

W wyniku podpisania ugody uległo zmianie łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej "Lubmed" sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, które obecnie wynosi 7 689 675,50 zł _zwiększenie o 4 195,20 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.