21.03.2011

Raport bieżący nr 46 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 21 marca 2011 r. zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, ugod do umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna ambulatoryjne świadczenie kosztochłonne, leczenie szpitalne i leczenie szpitalne terapeutyczne programy zdrowotne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących usług wykonywanych "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Emitent informował w raportach bieżących _dot. w 2010 r._ nr 10/2010 z 29.01.2010 r., 12/2010 z 3.02.2010 r., 50/2010 z 15.07.2010 r., 73/2010 z 28.09.2010 r., 76/2010 z 06.10.2010 r., 78/2010 z 15.10.2010 r. 21/2011 z 01.02.2011 r. oraz _dot. w 2011 r._ 11/2011 z 18.01.2011 r., 21/2011 z 01.02.2011 r. i 37/2011 z 11-03-2011

W wyniku podpisania ww. ugod zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 5 983 371,00 zł _zmniejszenie o 5 814,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wobec należącego do Spółki "EuroMediCare" Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią we Wrocławiu uległo zmianie i wynosi obecnie 13 164 238,83 zł _zmniejszenie o 34 820,05 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.