30.03.2012

Raport bieżący nr 45 / 2012

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 30 marca 2012 r. ugod do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu _Oddział Funduszu_, dotyczących rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna udzielonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane były przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń _w roku 2011_, Emitent informował w raportach bieżących nr 10/2011 z 18.01.2011 r., 14/2011 z 20.01.2011 r., 27/2011 z 08.02.2011 r., 38/2011 z 11.03.2011 r., 38/2011K z 14.03.2011 r., 64/2011 z 11.05.2011 r., 68/2011 z 27.05.2011 r., 77/2011 z 5.07.2011 r., 87/2011 z 19.07.2011 r., 87/2011K z 30.09.2011 r., 101/2011 z 30.09.2011 r., 104/2011 z 25.11.2011 r., 112/2011 z 25.11.2011 r., 117/2011 z 07.12.2011 r., 26/2012 z 21.02.2012 r. oraz _w roku 2012_ 7/2012 z 24.01.2012 r., 18/2012 z 30.01.2012 r., 25/2012 z 12.02.2012 r. 41/2012 z 20.03.2012 r. i 43/2012 z 27.03.2012 r.

W wyniku podpisania ww. ugod łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wobec należącego do Emitenta Szpitala Św. Rocha w Ozimku uległo zmianie i wynosi obecnie 12 418 549,79 zł _zwiększenie o 59 023,34 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.