16.03.2011

Raport bieżący nr 43 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 16 marca 2011 r. zawartych przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach:
- leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, oraz
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach.

O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2010, Emitent informował w raportach bieżących nr 103/2009 z 23.12.2009 r., 14/2010 z 05.02.2010 r., 49/2010 z 30.06.2010 r., 71/2010 z 28.09.2010 r. oraz 12/2011 z 18.02.2011 r. i 39/2011 z 14.03.2011 r. oraz dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011: 18/2011 z 25.01.2011 r. i 24/2011 z 02.02.2011 r.

W wyniku podpisania aneksu dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wobec spółki zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach, które wynosi obecnie 12 642 780,59 zł _zwiększenie o 91 761,50 zł_.

W wyniku podpisania aneksu dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 10 374 491,00 zł _wzrost o 1 530,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wobec spółki zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach, wynosi obecnie 12 852 380,99 zł _wzrost 1 530,00 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.