teleporady

10.03.2014

Raport bieżący nr 42 / 2014

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – odpowiedź na pismo: DNO/WSP/4750/37/1/14/AP

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa pismo nr GPW/DE/W/72/2014 otrzymane dnia 6 marca 2014, pragniemy poinformować, że zasada IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, tj.:
"Część IV. Dobre praktyki realizowane przez akcjonariuszy:
Zasada 10
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1_ transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2_ dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad."

nie była i obecnie nie będzie stosowana ze względu na bardzo małe zainteresowanie akcjonariuszy zdalnym udziałem w Walnych Zgromadzeniach.
Emitent ogłaszając Walne Zgromadzenie każdorazowo informuje iż nie ma możliwości:
• uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
• wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
• wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Natomiast udostępnia pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał oraz uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki – www.emc-sa.pl.
W miarę upowszechniania się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a przede wszystkim zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Emitent rozważy wprowadzenie powyższej zasady w życie.
Intencją Emitenta jest zapewnienie przejrzystości stosunków wewnętrznych oraz relacji Spółki z jej otoczeniem zewnętrznym, a w szczególności z obecnymi i przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, poprzez trwałe przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego.

Ponadto po analizie zakresu stosowania wszystkich Dobrych Praktyk, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu dodatkowo wskazuje na zapis "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", przyjętych Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 21 listopada 2012 r., którego Spółka nie stosuje w sposób trwały nr II.1 pkt.1 ppkt 2a, tj.:
"Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:
Zasada 1 pkt.1 ppkt 2a:
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, _…_ corocznie w czwartym kwartale informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat."

Spółka EMC Instytut Medyczny SA prowadzi korporacyjną stronę internetową, zamieszcza na niej dane osób zarządzających i nadzorujących, w tym zgodnie z Dobrymi Praktykami również życiorysy zawodowe tych osób. Nie jest publikowana oddzielna informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w wyżej wymienionych organach.
W opinii Spółki w związku z niską fluktuacją i małą liczebnością organów – powyższe dane są wystarczające.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Piotr Gerber

" "