16.03.2011

Raport bieżący nr 42 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 16 lutego 2011 r. zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ przez spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie.

O umowach zawartych przez Lubmed sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielenia świadczeń medycznych w roku 2011, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2011 z 01.02.2011 r.

W efekcie zawarcia wymienionej wyżej umowy, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec należącej do Emitenta spółki zależnej "Lubmed" sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wynosi obecnie 6 669 949,89zł _wzrost o 350 392,49_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.