teleporady

10.03.2014

Raport bieżący nr 41 / 2014

Zmiana umowy znaczącej zawartej przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 10 marca 2014 r. od spółki zależnej "Zdrowie" w Kwidzynie, aneksów oraz ugód do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_ oraz podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej były udzielane w szpitalu prowadzonym przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie.

O umowach i aneksach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez szpital prowadzony przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie w roku 2013 Emitent informował w raportach bieżących nr 67/2013 z 3.07.2013; 80/2013 z 13.08.2013; 87/2013 z 28.08.2013; 102/2013 z 13.11.2013; 2/2014 z 08.01.2014.

W związku z wyżej wymienionymi aneksami oraz ugodami, wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 22 266 462,22 zł _zwiększenie o 64 269,82 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 28 767 715,08 zł _zmniejszenie o 51 908,38 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "