06.03.2014

Raport bieżący nr 40 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 6 marca 2014 r. ugód do umów zawartych przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.

O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2013, Emitent informował w raportach bieżących nr 11/2013 z 31.01.2013 r.; 37/2013 z 24.04.2013 r.; 70/2013 z 23.07.2013; 86/2013 z 27.08.2013; 101/2013 z 13.11.2013;
3/2014 z 10.01.2014; 29/2014 z 17.02.2014.

W związku z wyżej wymienionymi ugodami, wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 9 274 823,60 zł _zwiększenie o 31 033,60 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 17 274 264,50 zł _zwiększenie o 39 173,14 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.