20.03.2012

Raport bieżący nr 40 / 2012

Zmiana znaczącej umowy kredytowej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż w dniu 19 marca 2012 roku zawarta została nowa umowa oraz aneksy do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu _Bank_, o których Spółka informowała raportami bieżącymi nr 85/2008 z dnia 15 października 2008 roku oraz nr 35/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku.

Celem dokonanych zmian była restrukturyzacja istniejących zobowiązań kredytowych Emitenta względem Banku Zachodniego WBK SA.

Umową o największej wartości nadal jest umowa o kredyt inwestycyjny, na podstawie której Bank udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego do kwoty 12.395.000,00 złotych. Na podstawie aneksu zmianie uległo oprocentowanie kredytu, które liczone będzie od wykorzystanej kwoty kredytu według zmiennej stawki WIBOR 1M powiększonej o 2,40 p.p. Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Nowy kredyt obrotowy w wysokości 6.000.000,00 zł o terminie spłaty 5 lat przeznaczony będzie na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Dzień spłaty kredytu obrotowego ustalono na 30 marca 2017 r.
Kredyt w pierwszej kolejności przeznaczony będzie na:
 całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu kredytu rewolwingowego w wysokości 4.000.0000,00 zł, oraz
 częściową spłatę zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.0000,00 zł.
Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą odsetki według zmiennej stawki WIBOR 1M powiększonej o 2,40 p.p. w skali roku.
Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka kaucyjna do kwoty 9.000.000,00 zł na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 144-146 wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości.

W wyniku podpisania umowy oraz aneksów łączna kwota kredytów nie uległa zmianie.

Pozostałe istotne warunki umów kredytowych nie uległy zmianie.

Kryterium będącym podstawą uznania umów za znaczącą jest wartość przedmiotu umów wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.