10.04.2024

Raport bieżący nr 4/2024

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 7 maja 2024 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 7 maja 2024 r.

 

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 7 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 12:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ulicy Strzegomskiej 142a, 54-429 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
wybór Komisji Skrutacyjnej,
przyjęcie porządku obrad,
rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.,
rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 r,
rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2023 r.,
rozpatrzenie wniosku zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2023,
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 r,
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2023 r.,
podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2023,
rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023,
podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022,
zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 


Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych

EMC - Ogłoszenie ZWZA 07.05.2024

 

EMC IM - Uchwały WZA 07.05.24