teleporady

14.03.2012

Raport bieżący nr 37 / 2012

Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Zgodnie z § 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o zakończonej subskrypcji zamkniętej w ramach prawa poboru akcji serii G związanej z wprowadzeniem tych akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

W dniu 30 marca 2011 roku Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA podjęło uchwałę w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii G w trybie oferty publicznej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Treść podjętych przez wyżej wymienione Walne Zgromadzenie uchwał została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 55/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru nastąpiło w dniu 7 grudnia 2011 roku. Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru nastąpiło w dniu 21 grudnia 2011 roku. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii G nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru nastąpiło w dniu 5 stycznia 2012 roku i zakończyło się w dniu 27 lutego 2012 roku.
2. Data przydziału akcji:
Przydział akcji serii G, na które złożono zapisy w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych oraz przydział akcji nieobjętych w ramach prawa poboru nastąpił 28 lutego 2012 roku.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.189.602 akcji serii G.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
W subskrypcji nie było podziału na transze. Liczba przydzielonych akcji serii G nie była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy. W ramach zapisów dodatkowych stopa alokacji wyniosła 1.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach zapisów podstawowych : 152.363 akcji serii G,
W ramach zapisów dodatkowych : 1.037.239 akcji serii G,
W ramach zapisów na akcje nieobjęte w zapisach podstawowych i dodatkowych: 0 akcji serii G.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.189.602 akcji serii G
W ramach zapisów podstawowych przydzielono zgodnie ze złożonymi zapisami: 152.363 akcji serii G.
W ramach zapisów dodatkowych przydzielono: 1.037.239 akcji serii G.
W ramach zapisów na akcje nieobjęte w zapisach podstawowych i dodatkowych przydzielono 0 akcji serii G.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane _obejmowane_: 7,86 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:
W ramach zapisów podstawowych – 86,
W ramach zapisów dodatkowych – 11,
W ramach zapisów na akcje nieobjęte w zapisach podstawowych i dodatkowych – 0.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji:
W ramach zapisów podstawowych – 86,
W ramach zapisów dodatkowych – 11,
W ramach zapisów na akcje nieobjęte w zapisach podstawowych i dodatkowych – 0.
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o submisję:
W związku z ofertą akcji serii G Spółka nie zawarła umów o submisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 9.350.271,72 zł.
12. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji zaksięgowane i szacowane wynoszą: 791.648 złotych, z czego:
a_Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 476.898 złotych,
b_Koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c_Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 274.950 złotych,
d_Koszty promocji oferty: 0 złotych.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta.
Zgodnie z art.36 pkt. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję akcji serii G zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji serii G.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł: 0,63 zł.

" "