teleporady

Raport bieżący nr 36 / 2013

Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2013 roku zawarta została umowa z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie _Bank_.

O umowach z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA Spółka informowała raportami bieżącymi nr 85/2008 z dnia 15 października 2008 roku, nr 35/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku, nr 40/2012 z dnia 20 marca 2012 oraz 106/2012 z 31 października 2012 r.

Łączne zaangażowanie Banku, uwzględniające wartość nowo zawartej umowy, wynosi 16.912.500,00 zł.
Nowa umowa kredytu inwestycyjnego w wysokości 912.500,00 zł to odrębna umowa z Bankiem, w której oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M + 2,5 pp.
Termin spłaty kredytu wynosi 4 lata i upływa w dniu 19 kwietnia 2017 r.
Kredyt przeznaczony będzie na zakup nieruchomości w Kowarach. Po modernizacji budynek przeznaczony będzie na rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Całkowita cena nieruchomości wynosi 1.142.500,00 zł, z czego 912.500 jest finansowane w/w kredytem, a pozostała część będzie pochodzić ze środków własnych.

Zabezpieczeniem kredytu jest:
 hipoteka łączna do sumy 1.368.750,00 zł ustawionej na:
o nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 144-146,
o nieruchomości położonej w Kowarach przy ul Jeleniogórskiej 14,
 cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości,
 pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym,
 weksel własny in blanco.

Kryterium będącym podstawą uznania umów za znaczącą jest łączna wartość przedmiotu umów wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.

"