teleporady

13.03.2012

Raport bieżący nr 36 / 2012

Wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu giełdowego

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, iż w dniu 12 marca 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki.

Zarząd Giełdy w ww. uchwale stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.189.602 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G EMC Instytut Medyczny SA. i postanowił wprowadzić z dniem 14 marca 2012 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. prawa do akcji EMC Instytut Medyczny SA oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLEMCIM00108.

" "