teleporady

Raport bieżący nr 32 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 lutego 2014 r. zawartych przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, leczenie szpitalne programy zdrowotne _lekowe_, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne i kosztochłonne_, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz podstawowa opieka zdrowotna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach.

O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w poprzednim roku _2013_ Emitent informował w raportach bieżących nr 17/2013 z 05.02.2013 r.; 21/2013 z 13.02.2013.

W wyniku podpisania wyżej wymienionych aneksów zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 10 734 467,40 zł _zwiększenie o 769,80 zł_.
Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec "Mikulicz" sp. z o.o. - spółki zależnej od Emitenta, z tytułu świadczeń udzielanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 14 728 191,4 zł _zwiększenie o 73 274,48 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"