teleporady

Raport bieżący nr 31 / 2014

Informacja o umowach znaczących zawartych przez Spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu 18 lutego 2014 r. od Spółki zależnej - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.:
- umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, leczenie szpitalne – programy zdrowotne _lekowe_, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne i kosztochłonne_, rehabilitacja lecznicza, podstawowa opieka zdrowotna, opieka paliatywna i hospicyjna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
- aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne i kosztochłonne_ oraz rehabilitacja lecznicza w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach oraz aneksach są udzielane w szpitalu prowadzonym przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.

O prowadzeniu szpitala w Lubinie przez EMC Instytut Medyczny SA, Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 24/2014 z dnia 11.02.2014 roku, kiedy to została zawarta Przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów w Regionalnym Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie.

Wśród umów zawartych z Oddziałem Funduszu przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona jako umowa nr 03/1/3302673/01/2014/01.

Stronami umowy są spółka zależna Emitenta – Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez spółkę zależną Emitenta – Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku została określona w umowie na maksymalnie 45 622 522,00 złotych.
Spółka zależna Emitenta – Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zobowiązana jest, w okresie obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta – Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta – Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. a karę umowną stanowiącą równowartość nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Wysokość zobowiązania określona w opisanej powyżej umowie dotyczy okresu od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej od Emitenta z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital prowadzony przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 53 424 982,12 zł.W związku z wymienionymi na wstępie aneksami do umów NFZ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 49 847 422,00 zł. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 57 857 042,94 zł.Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"