teleporady

Raport bieżący nr 31 / 2013

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2013 r. otrzymał:
- ugody i aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, oraz
- ugodę do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej były udzielane przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.
- w roku 2012 Emitent informował w raportach bieżących nr 3/2012 z 20.01.2012 r., 13/2012 z 27.01.2012 r., 48/2012 z 02.05.2012 r., 63/2012 z 21.06.2012 r., 76/2012 z 08.08.2012 r., 93/2012 z 06.09.2012 r., 100/2012 z 06.09.2012 r., 113/2012 z 22.11.2012 r., 118/2012 z 19.12.2012 r., 4/2013 z 14.01.2013 r. oraz 24/2013 z 28.02.2013 r.;
- w roku 2010 Emitent informował w raportach bieżących nr 11/2010 z 29.01.2010 r., 20/2010 z 17.02.2010 r., 53/2010 z 27.07.2010 r., 75/2010 z 30.09.2010 r., 87/2010 z 20.12.2010 r., 33/2011 z 03.03.2011 r., 41/2011 z 14.03.2011 r. oraz 48/2011 z 22.03.2011 r.
O umowach dotyczących świadczenia usług w roku 2013 Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2013 z 05.02.2013 r.

W wyniku podpisania wymienionych wyżej aneksów i ugod dotyczących świadczeń udzielanych w roku 2012, zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 11 912 105,00 zł _zwiększenie o 2 236,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku uległo zmianie i wynosi obecnie 14 114 815,63 zł _zmniejszenie o 1 150,80 zł_.

W wyniku podpisania wymienionej wyżej ugody dotyczącej świadczeń udzielanych w roku 2010, zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 11 871 381,30 zł _zwiększenie o 22 877,30 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku uległo zmianie i wynosi obecnie 12 341 290,04 zł _zwiększenie o 22 877,30 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"