teleporady

Raport bieżący nr 30 / 2011

Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" w Kowarach

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o zawarciu w dniu 25 lutego 2011 roku umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu _Bank_ przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach _PCZ_.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank kredytu inwestycyjnego o wartości 12.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie nakładów na inwestycję w nieruchomość w Kowarach, tj. przeprowadzenie modernizacji obiektów, sprzętu i wyposażenia szpitala "Bukowiec". Emitent zagwarantował inwestycję w nieruchomość w umowie z Powiatem Jeleniogórskim dot. zakupu udziałów spółki PCZ, raport bieżący 96/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r.

Uruchomienie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w ciężar Rachunku Kredytu na podstawie przedłożonych przez Kredytobiorcę kopii nieprzeterminowanych faktur/ dokumentów rozliczeniowych do wysokości kwoty udzielonego kredytu, w okresie dostępności kredytu, tj. do 31 grudnia 2012 r.

Odsetki będą naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu wg stawki bazowej powiększonej o marżę banku w wysokości 3,25 punktu procentowego w skali roku.
Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 0,8% kwoty udzielonego kredytu, tj. 96.000 zł, która będzie pobrana przez Bank w dniu złożenia przez kredytobiorcę dyspozycji uruchomienia kredytu, oraz prowizję za administrowanie w wysokości 0,05% kwoty udzielonego kredytu, tj. 6.000 zł płatną raz w roku, każdego 31 stycznia.

Emitent będzie spłacał kredyt w 72 równych ratach miesięcznych, w wysokości 166.666,67 zł każda, płatność pierwszej raty nastąpi w styczniu 2013 r., płatność rat następować będzie w terminie płatności odsetek. Ostateczną datą spłaty jest 31 grudnia 2018 roku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu udzielonego przez Bank na podstawie wyżej wskazanej umowy kredytowej są:
1. pełnomocnictwo do dysponowania w pierwszej kolejności środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych swoich rachunkach bankowych prowadzonych w Banku,
2. hipoteka umowna zwykła, łączna w kwocie 12.000.000,00 zł oraz hipoteka umowna kaucyjna, łączna do kwoty najwyższej 2.400.000,00 zł na zabezpieczenie wierzytelności Banku niezabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą z mocy ustawy, ustanowione na nieruchomości na rzecz Banku,
3. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym kredytobiorcy zlokalizowanym w obrębie nieruchomości,
4. cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz przedmiotu zastawu rejestrowego,
5. cesja należności z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
6. poręczenie cywilne EMC Instytut Medyczny SA,
7. podporządkowanie spłacie kredytu pożyczek udzielonych/ udzielanych przez EMC Instytut Medyczny SA i/ lub inną spółę Grupy EMC _zabezpieczenie przyszłe_.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.

"