teleporady

Raport bieżący nr 29 / 2012

Przydział akcji serii G

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż w dniu 28 lutego 2012 roku odbył się przydział akcji na okaziciela serii G spółki EMC Instytut Medyczny SA. W ramach Zapisów Podstawowych i Dodatkowych przydzielono zgodnie ze złożonymi zapisami 1.189.602 akcji serii G.

Szczegółowy raport dotyczący zakończenia subskrypcji akcji serii G zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z § 33 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

"