teleporady

Raport bieżący nr 29 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 15 lutego 2011 r. ugod do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionej umowie udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2010, Emitent informował w raportach bieżących nr 92/2009 z 24.11.2009 r., 6/2010 z 26.01.2010 r., 16/2010 z 05.02.2010 r., 29/2010 z 02.04.2010 r., 52/2010 z 23.07.2010 r., 54/2010 z 27.07.2010 r. oraz 66/2010 z 30.08.2010 r.; w roku 2011 w raportach bieżących nr 10/2011 z 18.01.2011 r., 14/2011 z 20.01.2011 r. i 27/2011 z 08.02.2011 r.

W wyniku podpisania ww. ugod zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 5 137 923,07 zł _zmniejszenie o 1 720,28 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec należącego do Spółki Szpitala Św. Rocha w Ozimku k/Opola za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, uległo zmianie i wynosi obecnie 11 170 561,07 zł _zmniejszenie o 1 720,28 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"