teleporady

Raport bieżący nr 27 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 12 lutego 2014 r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne i kosztochłonne_ oraz podstawowa opieka zdrowotna, które ustalają warunki świadczenia usług w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym _2014_ Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2014 z 10.01.2014.

Wartość największej umowy nie uległa zmianie.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych w oparciu o ww. umowy przez Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 10 725 595,01 zł _wzrost o 2 152 249,41 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"