teleporady

Raport bieżący nr 25 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 11 lutego 2014 r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz rehabilitacja lecznicza.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w 2013 roku Emitent informował w raportach bieżących nr 9/2013 z 25.01.2013 r.; 14/2013 z 31.01.2013 r.; 20/2013 z 13.02.2013; 35/2013 z 19.04.2013 r.; 60/2013 z 24.06.2013; 88/2013 z 28.08.2013; 89/2013 z 10.09.2013 r.; 93/2013 z 23.09.2013 r.; 96/2013 z 02.10.2013 r.; 105/2013 z 22.11.2013; 108/2013 z 13.12.2013; 14/2014 z 24.01.2014.

W wyniku podpisania ww. aneksów zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 5 999 136,95 zł _zmniejszenie o 35 568 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 13 760 855,45 zł _zmniejszenie o 23 961,76 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"