teleporady

Raport bieżący nr 25 / 2013

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 28 lutego 2013 r. aneksów i ugod do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_, opieka paliatywna i hospicyjna, rehabilitacja lecznicza i podstawowa opieka zdrowotna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej, udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2012, Emitent informował w raportach bieżących nr 7/2012 z 24.01.2012 r., 18/2012 z 30.01.2012 r., 25/2012 z 15.02.2012 r., 41/2012 z 20.03.2012 r., 43/2012 z 27.03.2012 r., 59/2012 z 11.06.2012 r., 62/2012 z 21.06.2012 r., 82/2012 z 24.08.2012 r., 105/2012 z 26.10.2012 r. oraz 112/2012 z 22.11.2012 r. O umowach dotyczących udzielania świadczeń w roku 2013, Emitent informował w raportach bieżących nr 9/2013 z 25.01.2013 r.; 14/2013 z 31.01.2013 r. oraz 20/2013 z 13.02.2013 r.

W wyniku podpisania wymienionych wyżej ugod i aneksów zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 5 778 736,76 zł _zwiększenie o 48 319,01 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wynosi obecnie 13 421 878,74 zł _zwiększenie o 93 936,51 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"