teleporady

Raport bieżący nr 24 / 2011

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 2 lutego 2011 r. zawartych przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach.

O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011 Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2011 z 25.01.2011 r.

W wyniku zawarcia wyżej wymienionych umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wobec należącej do Emitenta spółki zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, uległo zmianie i wynosi obecnie 12 551 019,09 zł _zwiększenie o 710 877,09 zł_

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"