teleporady

Raport bieżący nr 23 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 4 lutego 2014 r. zawartej przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – programy zdrowotne _lekowe_ od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach.

O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym _2014_, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2014 z 27.01.2014.

W związku z zawarciem wymienionych wyżej umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 14 432 298,40 zł _wzrost o 646 142,00 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"